Home Publications

: . .

: - - -

, . 2683 , 617 ( ), . 650 ( : ʘ ! || | ǂ). , . , , , , , .

do+ ,
do
doA
doB -
dp -
dpA
dpB
dq

+ , , (., , dpAA+, , dpAA).

!!.....doA1ede
!.....doA1edk
!.....dpBB
!!.....dpBB8
!ǂ.....doA1edg
!-.....doA1edg
!.....dpBA
!.....doA2e
!Ŏ.....dpBA
!.....dpBB5
!.....dpAA+
!.....dpAA2
!.....dpAA+
!.....dpAA
!.....dpAA3c, dpAA+
!-.....doA1edb
!-.....doA1edb
!-.....doA1edj
!!.....dpAA1
!!.....dpAA1
!!.....dpAA1
!.....doA2e
!.....dpBB
!.....doA1ede
!-!.....doA1edl
!.....doA1edj
!.....dpBA
||||.....dpAA3d
||.....doB4g
||.....doB4a
||-.....doB4a
||.....dpBB9
||.....dpBB9
||||.....dpBB6
||.....dpBB4
||-|.....doA1eda
||-|.....doA1eda
||.....dpBB2b
||-.....doB5f
||.....doA1ede
||.....dpBB9
||.....dpBB9
||-.....dpBA2e
||.....dpBB1c
|.....dpBB1a
|.....dpBB1a
|!.....dpBB5
|.....dpBB5
|.....doA1edj
|.....dpBB2a
|||.....dpBA1a
|.....dpBA1a
|-|.....doA1edl
|-.....doA1edl
|-.....doA1edl
|.....dpBB5
|-|.....doA1edh
ǂ.....doA1f
ǂ||.....dpAA3d
ǂ.....dpBB2a
ǂ-|.....doA1eda
ǂ.....dpBB2a
ǂ.....dpBB3
ǂ.....doB4c
ǂã.....dpAB1
ǂ.....dpAB1
.....doB5l
.....doB5l
.....doB3a
.....doB3a
.....dpAA3d
.....doA1edi
.....dpAA1
.....doA1ebk
.....doA1ebc
.....doA1ebj
.....doA2ai
.....doA2ai
||.....dpAA3d
.....doA1a
.....doA1a
.....dpBB1a
.....doA1eba
.....doA2aj
.....doA2aj
.....dpAA3d
.....doA1edh
.....doA1edh
-.....doA1edh
.....do+
.....doA1ef+
.....dpBB9
.....dpBB9
.....doA1edl
.....doA1+
.....doA1edl
-.....doA1edl
.....doA1edl
.....doA1edk
.....doA1edk
-.....doA1edk
.....doA1edl
.....doB2b
.....doA1ed
.....doA1edg
.....doA1edg
-.....doA1edg
.....doA1edg
.....doB5m
-.....doA1ecb
.....doB2b
-.....doB2b
.....doB1a
.....doA1ef
.....do+
.....doA1g
. .....doA1ebf
. .....doA2c
. .....dpAA3c
.....dpAA1b
.....doA1ede
.....doA1ede
.....doA1edj
.....doA1edj
-.....doA1edj
.....doB5+
.....dpAA1d
-.....dpBB9
.....doA2c
-.....dpAA2d
.....dpAB
.....dpBA2
.....dpAB1
||-.....doB4a
||-.....doB6f
||.....doB4a
||--.....doB4a
||.....doB4a
||-.....doB4a
||-.....doB4a
||-.....doB2a
|.....doB4b
|.....doB4b
|.....doB4b
-.....doB4a
.....doA1gb
||.....doA1edc
-!!.....doA1edc
-!!.....doA1edl
-||.....doA1edc
-|.....doA1edi
-.....doA1edc
-.....doA1edc
-.....doA1edi
.....doB2d
.....doB4a
.....doB6a
-.....doA1da
.....doB2f
.....dpBA2b
-.....doA1c
-.....doA1ef
-.....doA1ebh
-.....dpAA3db
.....doB2ab
.....doA2d
.....doA2d
.....dpBB2
.....doB5g
-.....dpBB7
.....doA1+
.....doA
.....doA1
.....doA+
.....doB2e
.....doA2f
.....doA2f
.....doA2f
.....doA1edd
-.....doB4b
.....doB2ab
.....doA2cb
.....doA1+
.....doA2cb
.....doA1+
.....doA1+
.....doB5b
.....doB5b
.....doB5b
.....doB5b
.....doB5e
-.....doB5e
|.....dpAA3c
|.....dpAA3c
-.....dpAA3cb
.....doB4f
.....doB4f
.....dpAB1b
.....doB5e
.....dpAA
|.....dpAA3c
- .....dp
.....dpAA3c
.....dpAA3
-.....dpA
. .....doA2b
. .....doA
. -.....doB3+
.....doB1
.....dpAA1b
.....doA2b
-.....dpAA2c
!.....dpBA1
ǂ.....dpBA2e
.....dpBA1
.....dpBA2e
.....doA1eda
|.....dpAA3c
.....doA1edj
.....doA2ca
.....doA2ca
-.....doB4e
.....doA1bf
-.....doA2ea
.....dpBA2i
.....dpBA2i
.....doA1h
.....doB
-.....doA2
-.....doA2aa
.....dpBB1c
.....doA2cc
.....doA1edi
.....dpAA3d
.....doB3d
.....dq1
-.....dpAA1d
.....doB6d
.....dq1
.....dpAA1b
-.....dpAA1c
.....dpAA5a
-.....dpAA5
-.....doA2
||.....dpBB1b
.....dpBB1b
.....dpBB1b
.....doB6e
-.....doB6e
.....do
-.....doB
-.....doA+, doA1
-.....doA
.....do+
.....do+
.....do+
-.....doA1edb
.....doA2e
.....doA2e
.....doA2e
-.....doB5f
.....doA2e
.....doB6e
.....doA2ab
.....doA1edc
.....dpBB1c
.....doA2f
-.....doB1
.....dpAA+
.....doB6h
.....dq1
-.....dpAA1b
-.....doB6d
-.....doA1fb
.....dpAA
.....dpAA+, dpAA2
.....doA1h
.....doA2ec
.....doA1edf
!.....doA1edf
-!.....doA1edf
.....dpBB1c
.....dpBB1c
.....doA1edi
.....doB4c
.....doB1
.....doB
.....do
.....do
.....doA
.....doA1
.....doA1ebg
.....dpBB2a
-.....dpAB1a
.....doB3d
.....dpBB2
.....doA1be
.....doA1ebb
.....doA1edk
.....dpBA1f
.....dpBB
-.....dpBB8
.....doA1fb
.....dpBA1g
-.....dpAA1
.....doA1ebi
.....doA1bd
.....doA2e
-.....doA2ae
-.....doA1edb
.....doA2f
.....dpBA
.....dpAA
.....dpAA2
.....dpAA+
-.....doA1edi
.....doA1edi
.....doA2ed
.....dpAA3da
.....doA1ea
.....doA1ede
.....doB5l
.....doB2a
-.....doB2
.....doA2ed
-.....doA1c
.....doB6f
.....doB4a
-.....doB4
.....doB5i
.....dpBA1e
.....doB4g
.....doB5o
.....dpBA2g
-.....dpBB2b
.....dpBA1i
.....doA1ge
-.....doA1edd
.....doB5f
-.....doA2aj
.....dpBB6
.....dpBB4
.....dpAA3d
.....doA1eda
.....dpBB9
.....doB1c
.....doB1b
.....dpBA
.....doB5b
.....doB5b
.....doB5b
- .....do+
.....dpAA1d
.....doA1edg+
-.....doA1ba
.....do+, dpBA2
.....do+
.....doB5d
.....doB1
.....doB6g
.....dpAA1a
||.....dpBB2b
||-.....doB5q
|.....dpBB2
|.....doB3e
.....doA1ed
.....doA1
-.....doA1
-.....doA
.....doA1g
.....doA1g
.....doA1ec
.....doB3
- .....doB3+
.....doB3
|.....dpBA1c
.....dpBA1c
.....dpBA1a
.....dpBB2a
-.....doB
.....dpBB9
.....doB5q
.....dpAA3bd
.....dpBA1a
.....doB3
.....dpBB1c
.....doB3
.....doB3e
.....dpBB2
.....dpBB2a
.....dpBB2a
.....doB4c
.....doA1ge
.....dpBA1ca
.....dpAA2b
- .....dpAA5
-.....doA1bb
-.....dpBA2a
.....dpAA2a
-.....dpAA3b
.....doA1edg+
-.....doA1edg+
.....doA1edg+
.....doA1ebl
-.....doA1bh
-.....dpAA3bb
-.....dp
.....dpBA1d
.....doA1ef+
.....doA1ef+
.....doA2ec
.....doB2a
.....doA1ee
-.....doA1edc
.....doA1edc
-.....doA1edc
-.....dpAA3a
-.....dpAA3a
. !.....dpAA1
. .....doB
. .....doA1
. .....dpAA3ba
. .....dpAB1a
.....do+
.....dpAA3ca
.....do+
.....dpAB1a
-.....doA1ebe
.....doA1eda
-.....doA1eda
.....doA2eb
. .....doA1a
.....dpA
-.....doA1fc
.....dpAA1
.....dpBB7
.....doB6b
-.....doA1d
-.....doA1fc
.....doB5n
.....doB3a
.....dpAB1b
.....dpAA1c
.....dpAA3c
- .....dpAA4
.....dpAA4
.....doA1db
.....doA1db+
.....dpBA
-!.....dpB
.....dpBA
.....dpBA
-.....dpB
.....doB2a
.....doB5e
.....doA2ea
.....doB5e
.....doB6c
.....doB6c
.....doB5e
.....doA1f
-.....doA1f
.....doA1f
.....doB3b
.....doB5a
.....doB5a
.....doB5n
.....doB4e
.....dpBA2f
.....doB6c
.....doB5j
.....doA2af
.....doA2af
.....dpBA1h
.....doA1ede
.....doA1ede
.....doA1edb
.....doA1edb
.....doA1ede
-.....doB6b
.....doA1b
-||.....doA1b
.....doA2ag
.....doA2ag
-.....doA2ah
.....doA1h
-.....doB2c
.....doA2cd
.....dpBB1c
.....doA1b
.....doA1b
-.....doA1ef
.....doA2ah
.....doA2ah
.....doB6b
.....doB6b
-.....doB6b
.....doA2f
.....doB6b
-.....doA1edh
.....doA1ede
.....doA2ae
.....doA2ad
.....doA2f
.....doA2f
.....doA2cd
-.....doA1edd
.....doB1
.....doA1gd
.....doB1
.....doA2cc
.....doB5c
.....doA1fa
.....doB6b
.....doB6b
.....doB6b
.....doA2ac
.....doA2ac
. .....doA1e
. .....doB3+
. -.....doB4
.....doA1edf
.....dpAA3cc
.....doB3b
.....doB3c
-.....doA1edf
.....dpAA3c
-.....doB
-.....doA1eb
.....do
-.....doA1e
.....dpAA2
.....doA1ed
.....doB4d
.....dpAA2b
.....doB5a
.....doB6i
.....dpAA3c
.....doB6
-.....doB
.....doA1h
.....doA1edl
.....dpBB1a
.....dpBB1
-.....dpBB1
.....doB2c
.....doB4b
.....doB5p
.....doA1gb
.....dpBA1c
.....dpBA1a
.....dpBA1b
.....doA2cc
-.....doA1edh
.....doA1ebh
.....doA1gc
.....doA1ebh
.....doA2ab
.....doA1bg
.....doA1gd
.....doB5k
.....dpBB5
.....doA1edj
.....doB5n
.....dpBA2h
.....doB6
.....dpAA5b
.....doB1
-.....doB5n
.....doB6j
.....dpAA2d
.....dpAA5b
.....doB6b
.....doB6b
- .....doB
-.....doB
.....doB5h
.....doB5h
.....dpAA2d
.....dpBA2c
.....doB4c
.....doA1a
.....doA1ebc
.....doA1fc
.....doA1ga
.....doB2f
.....dpBA2d
.....doB2e
-.....doA2eb
.....dpAB1
.....dpAB
.....doA2d
.....dpBA2e
.....dpBB3
.....dpBB2a
.....doB5
.....doB5d
.....doB5d
-.....doB5d
-.....doB5+
.....doA2a
.....doA2a
-.....doA1ebd
-.....doA1bc
. !.....dpAA3d
. .....doA2
. .....dpAA3d
. .....dpAA3bc
. .....dpAB1b
- .....dpAA3
--.....do+
.....dpB
.....dpAA3
. .....doA1eb
ʘa.....dpBA1d
ʘa.....dpBA1d
ʘah-ʘani.....dpBA2a
ʘha.....dpBA1d
ʘkha.....dpBA1d
ʘqhoa-ʘani.....dpBA2a
ʘqhõa-ʘâni.....dpBA2a
!aikhoe.....doB3a
!aman.....doA1edk
!o-!khung.....dpAA1
!o-!khung.....dpAA1
!o-!kung.....dpAA1
!o-!xũ:.....dpAA1
!o-!xung.....dpAA1
!oe ǂaa.....doA1ebd
!oe ǂgãã.....doA1ebd
!oe-gǂãn.....doA1ebd
!ai bushman.....doB3a
!aikhoe.....doB3a
!ai-kwe.....doB3a
!ama.....doA1edk
!ama.....dpBA1f
!amain.....doA1edk
!amaĩn.....doA1edk
!aman.....doA1edk
!ama-ʘani.....dpBA1f
!àma-ʘâni.....dpBA1f
!ama-ʘani.....dpBA1f
!ãně.....dpBB8
!ao.....doA2ag
!ga-!ne.....dpBB8
!Gã!ne.....dpBB8
!gã-!ne.....dpBB8
!ga-!nge.....dpBB8
!gã!nge.....dpBB8
!gã!nge.....dpBB8
!gã-!nge.....dpBB8
!gã!ŋe.....dpBB8
!gae!ō.....doA1be
!gai!gai.....dpAA3ca
!gaig!ai.....dpAA3ca
!gaikos.....doA1be
!gaiodama.....doA1ebb
!gami ǂnun.....doA1edg
!gamiǂnũ.....doA1edg
!gamiǂnûn.....doA1edg
!gami-nǂun.....doA1edg
!gane.....dpBB8
!gãne.....dpBB8
!gang-!ne.....dpBB8
!ganin.....doA1ga
!gáo kxâatê.....dpBA1a
!gao-kxa.....dpBA1a
!gao-kxaate.....dpBA1a
!gei-!ku.....dpAA1
!gingkwe.....doB3a
!ginkwe.....doB3a
!giŋkwe.....doB3a
!gōkhoen.....doA1bd
!gomen.....doA1ebi
!gomén.....doA1fb
!gomme.....doA1fb
!goo.....doA1bd
!gora.....doA1ef+
!gû-!gôun.....doA1edg+
!gumin.....doA1fb
!gxara-kai-kxoen.....doA1edb
!hom daman.....doA1ebg
!HU.....dpAA
!HŨ.....dpAA
!hukwe.....doB1
!hukwe.....doB5
!hu-kwe.....doB1
!kabakwe.....doB3d
!kábakwe.....doB3d
!kabba.....doB3d
!kabbakwe.....doB3d
!kabe.....dpBB2
!kabe nama.....doA1ef
!kabee.....dpBB2
!kaon.....doA2ag
!kara-gei-khain.....doA1edb
!kara-gei-khoin.....doA1edb
!KGU.....dpAA
!khara.....doA1edb
!khara-gai-khoen.....doA1edb
!khara-gai-khwen.....doA1edb
!khara-khoe.....doA1edb
!khara-khoen.....doA1edb
!khara-khwen.....doA1edb
!kharkoen.....doA1edb
!khomani.....dpBB2a
!KHONG.....dpBA
!khong de Kongowa.....dpBA1a
!KHONYA.....dpBA
!khu.....dpAA1
!KHŨ.....dpAA
!khũ.....dpAA1
!khuai.....dpBB7
!khuisenin.....doA1fb
!KHUNG.....dpAA
!khung.....dpAA1
!khung.....dpAA2
!KO.....dpBA
!KO.....dpBA
!ko.....doB3a
!KÕ.....dpBA
!ko of Kongowa.....dpBA1a
!KÕ:.....dpBA
!kokhoe.....doB3a
!ko-khoe.....doB3a
!KÕÕ.....dpBA
!kora.....doA2e
!korana.....doA2e
!KU.....dpAA
!KU.....dpBA
!ku.....dpAA1
!KŨ.....dpAA
!kũ.....dpAA1
!kuiseb dama.....doA1ebg
!kuiseb topnaars.....doA1fb
!kuise-daman.....doA1ebg
!KUN.....dpAA
!KUNG.....dpAA
!KUNG.....dpAA
!kung.....dpAA1
!kung-tsumkwe.....dpAA3c
!KŨŊ.....dpAA
!KWI GROUP.....dpBB
!narani.....doA1fb
!no!go.....dpAA3c
!o-!khung.....dpAA1
!o!kung.....dpAA1
!o-!kung.....dpAA1
!o!kūŋ.....dpAA1
!o-!ung.....dpAA1
!oe ǂgan.....doA1ebd
!oe ǂgân.....doA1ebd
!oe-ǂgâ.....doA1ebd
!oe-gan.....doA1ebd
!oe-gân.....doA1ebd
!ogokwe.....dpAA3b
!ohdzhu.....dpBA1g
!ohju.....dpBA1g
!ojo-ʘani.....dpBA1g
!omen.....doA1ebi
!ommen.....doA1ebi
!ora.....doA2e
!ora proper.....doA2ea
!ora-||xau.....doA2ae
!UI.....dpBB
!UI-TAA.....dpB
!um-ʘani.....dpBA2
!uri-||ae.....doA2ad
!uri-gam.....doA1edj
!WI.....dpBB
!wi.....dpBB5
!xiri.....doA2f
!XO.....dpBA
!XÕ.....dpBA
!xõ.....dpBA1a
!XOIA.....dpBA
!XON.....dpBA
!XONG.....dpBA
!XONJA.....dpBA
!XONYA.....dpBA
!XÓNYA ǂTÂÃ.....dpBA
!XONYATE-ʘANI.....dpBA
!XÓNYATE-ʘÂNI.....dpBA
!XOO.....dpBA
!XÓÕ.....dpBA
!XÕO.....dpBA
!XÕÕ.....dpBA
!xrikwa.....doA2f
!XU.....dpAA
!xu.....dpAA1
!xü.....dpAA1
!XŨ.....dpAA
!xũ.....dpAA1
!xũ.....dpAA2a
!XŨ BUSHMAN.....dpAA
!xũ:.....dpAA2
!xuai.....dpBB7
!xũ-Angola group.....dpAA1
!XUN.....dpAA
!XUNG.....dpAA
!xung proper.....dpAA2
!xuu.....dpAA1
!XÙÛ.....dpAA
!XŨŨ.....dpAA
| ͂huki.....dpBB2a
|!KÕ.....dpBA
||"kau-||en.....dpAA3d
||aaye.....doB5l
||aiye.....doB5l
||aremã-||ais.....doA2ed
||aremã-||ãis.....doA2ed
||are-mãa-||ae.....doA2ed
||aye.....doB5l
||ayé.....doB5l
||naheh.....dpBA2g
||o-kain.....doA1edd
||auka guri.....doB3a
||aakwi.....doB4g
||aaye.....doB5l
||ai san.....doB3a
||ai||e.....doB3a
||ai||ei.....doB3a
||ai||eĩ.....doB3a
||ai||en.....doB3a
||aicha-||ais.....doA1edh
||aikhoe.....doB3a
||aikwe.....doB3a
||aisan.....doB3a
||aise.....doB5k
||aixa.....doA1edh
||aixa-||aen.....doA1edh
||aixa-||ain.....doA1edh
||aixa-||ais.....doA1edh
||ana.....doB4a
||ani.....doB2a
||Ani-Buga.....doB2
||ànídàm̀.....doB2a
||ani-khoe.....doB2a
||àníkhóé.....doB2a
||anikxoe.....doB2a
||ao||ein.....dpAA3d
||au||ẽ.....dpAA3d
||au||ei.....dpAA3d
||au-||ei.....dpAA3d
||au-||eĩ.....dpAA3d
||au||ẽi.....dpAA3d
||au||en.....dpAA3d
||au-||en.....dpAA3d
||au-||en.....dpAA3d
||aukwe.....doA1a
||au-kwe.....doA1a
||auni.....dpBB1a
||eixa-||ain.....doA1edh
||gaakhoe.....doB4a
||gaa-khoe.....doB4a
||gabake.....doB6f
||gabake-ntshori.....doB6f
||Gana.....doB4a
||Gana-|Gui.....doB4
||gana-di-damsa.....doB4a
||ganakhoe.....doB4
||ganakhoe.....doB4a
||ganákhóè.....doB4a
||gani.....doB2a
||ganna.....doB4a
||gâsebkhoen.....doA1bb
||gaub-damara.....doA1c
||ghapopen.....doA1ede
||Golo.....doB4g
||gon||gana.....dpAA3c
||goro.....doB5o
||gorokhoe.....doB5o
||goro-khwe.....doB5o
||gui.....dpBA1e
||gulu.....doB4g
||gwaochu.....doB5i
||gwi.....doB4b
||gxau-|gõan.....doA1eda
||habobe.....doA1ede
||habobe.....doA1ede
||haboben.....doA1ede
||hawoben.....doA1ede
||hoo-tani.....doA2aj
||k"au-||en.....dpAA3d
||kau-||en.....dpAA3d
||kana.....doB4a
||kaná.....doB4a
||kanakhoe.....doB4a
||kanákhoe.....doB4a
||kani-kxoe.....doB2a
||kau-||e:n.....dpAA3d
||kau-||en.....dpAA3d
||kau-||-en.....dpAA3d
||kau-||end.....dpAA3d
||khau.....dpBB4
||khau-||e.....dpAA3d
||khau-||en.....dpAA3d
||khau-||en.....dpAA3d
||khā||khāgowaba.....doA1
||khaa||khaasen.....doA1
||khau.....dpBB4
||khau-|goan.....doA1eda
||khau-|gôan.....doA1eda
||khau-|gõan.....doA1eda
||khauben.....doA1edc
||khauigoan.....doA1eda
||khauigõan.....doA1eda
||khegwi.....dpBB9
||khu-||e.....dpBB6
||khu-|goan.....doA1eda
||khu-|gôan.....doA1eda
||koree.....doB5f
||koreekhoe.....doB5f
||koréèkhoe.....doB5f
||ku||e.....dpBB6
||ku-||e.....dpBB6
||kũ-||e.....dpBB6
||ku-||ke.....dpBB6
||Ku||e.....dpBB6
||ku-||ke.....dpBB6
||kũ-||ke.....dpBB6
||KUN.....dpAA
||kwigwi.....dpBB9
||kxau.....dpBB4
||Kxau.....dpBB4
||kxegwi.....dpBB9
||kxigwi.....dpBB9
||n.....dpBB2b
||n-!ke.....dpBB2b
||n-!ke.....dpBB2b
||nah.....dpBA2g
||naui!kwa.....dpAA1d
||ng.....dpBB2b
||ng !ke.....dpBB2b
||ng-!e.....dpBB2b
||ng!ke.....dpBB2b
||Ng-!ke.....dpBB2b
||ng-!kwa.....dpBB2b
||ng-!kwi.....dpBB2b
||ng-|ke.....dpBB2b
||ng-degan.....dpBB2b
||NÕ.....dpBA
||no!gau.....dpAA3bd
||nookhwe.....doB5q
||noo-khwe.....doB5q
||nu-||en.....dpBA1a
||ŋ.....dpBB2b
||ŋ !ke.....dpBB2b
||oa||ẽĩ.....dpBA1i
||obanen.....doA1ge
||ō-gai.....doA1edd
||ō-gain.....doA1edd
||ogein.....doA1edd
||o-gein.....doA1edd
||okain.....doA1edd
||oo-gai.....doA1edd
||oo-gain.....doA1edd
||oree.....doB5f
||oreekhwe.....doB5f
||tanekwe.....doB4a
||u||en.....dpBA1a
||uwu.....doA1db
||uwun.....doA1db
||xau||e.....dpAA3d
||xau.....dpBB4
||xau|gõa.....doA1eda
||xegwe.....dpBB9
||Xegwi.....dpBB9
||xegwi.....dpBB9
||xekwi.....dpBB9
||xo.....doB1c
||xogwi.....dpBB9
||xo-kxoe.....doB1c
||xom.....doB1b
||xom-kxoe .....doB1b
|au.....dpBB1a
|Auni.....dpBB1a
|auni.....dpBB1a
|Auni-Xatia.....dpBB1
|auo.....dpBB1a
|oo-xoo.....doA2ab
|aaye.....doB5l
|ai|ai.....dpAA3ca
|aikwe.....doB3a
|ais.....doB5k
|ama.....doB1
|amkwe.....doB3a
|anekwe.....doB2a
|anekwe.....doB3a
|au.....dpBB1a
|aukwe.....doA1a
|auni.....dpBB1a
|auo.....dpBB1a
|du|da !kung.....dpAA3c
|e-!um-ʘani.....dpBA2
|eikusi.....dpBB1c
|gabe.....doA1h
|gaiodaman.....doA1ebb
|gam.....dpAA3c
|ganda gǂanda.....doB2c
|ganin.....doA1ga
|gautʃa.....dpAA3c
|geië-daman.....doA1ebb
|geinin.....doA1gb
|geio-daman.....doA1ebb
|gobanin.....doA1ebh
|gomai.....doA1ba
|gomkhoen.....doA1ba
|gopani.....doA1ebh
|gowanin.....doA1ebh
|gowanin dama.....doA1ebh
|Gui.....doB4b
|guíkhoe.....doB4b
|gun|ga.....dpAA3c
|gwe.....doB4b
|gwi.....doB4b
|gwikhóé.....doB4b
|haba.....doB4c
|hai.....doA1edl
|hai-|khauan.....doA1edl
|hai-|xaua.....doA1edl
|hai-|xaua.....doA1edl
|hais.....doB5k
|haise.....doB5k
|haitshori.....doB6b
|haitshuari.....doB6b
|haitshuwau.....doB6b
|hei||k||auan.....doA1edl
|hei-|khauan.....doA1edl
|hõã.....doA2cc
|hõa-||ae.....doA2cc
|hõã-||ae.....doA2cc
|hoa-|ara.....doA1edh
|hõa-|ara.....doA1edh
|hoa-|aran.....doA1edh
|hôa-|aran.....doA1edh
|hõãn.....doA2cc
|hobesen.....doA1edj
|hu.....dpBA2e
|hû.....dpAB1
|hû.....dpBA2e
|hũ.....dpAB1
|hũ.....dpBA2e
|hua.....dpAB1
|hua.....dpBA2e
|huã.....dpAB1
|hũa.....dpBA2e
|hua-owani.....dpBA2e
|hua-ʘwani.....dpBA2e
|huinin.....doA1gd
|hxaio.....doB5o
|ing|ke.....dpBB2b
|kamka!e.....dpBB5
|kam-ka!e-!ka.....dpBB5
|kam-ka-!ka.....dpBB5
|kamka-!ke.....dpBB5
|kẽĩ.....dpBB1c
|keibeb farm !xung.....dpAA2b
|khaasi.....dpBB1b
|khaise.....doB5k
|kham.....dpBB5
|kham-ka-!ke.....dpBB5
|khau-|esi.....dpAA3d
|khessákhoe.....doB4c
|khobesen.....doA1edj
|khobesian.....doA1edj
|khobesin.....doA1edj
|khomadama.....doA1ebg
|khomani-daman.....doA1ebg
|khowesen.....doA1edj
|khowesin.....doA1edj
|koma.....doA1gc
|koreekhoe.....doB5f
|kusi.....dpBB1c
|namani.....dpBA1c
|namasa.....dpBA1c
|nammob.....doA1bc
|nanani.....dpBA1c
|ngamani.....dpBA1c
|ngamasa.....dpBA1c
|ngu:ci.....dpBB2a
|nguci.....dpBB2a
|nguh:ci.....dpBB2a
|nguhci.....dpBB2a
|nhaintse.....doB3e
|nhaitse.....doB3e
|nhuki.....dpBB2a
|nu-||e.....dpBA1a
|nu||en.....dpBA1a
|nu-||e:n.....dpBA1a
|nu||ein.....dpBA1a
|nu||en.....dpBA1a
|nusa.....dpBA1a
|nusa.....dpBB1c
|nusan.....dpBA1a
|nusan.....dpBB1c
|ŋamani.....dpBA1c
|ŋamasa.....dpBA1c
|ŋuh:.....dpBB2a
|ŋuhci.....dpBB2a
|oa-khaute-ʘani.....dpBA2a
|oree.....doB5f
|oreekhwe.....doB5f
|oren.....doA1ecb
|taise.....doB5k
|tannekwe.....doB2a
|u||ein.....dpBA1a
|u||ẽin.....dpBA1a
|u||en.....dpBA1a
|ui.....doA1bg
|ui.....doB4b
|uikhoen.....doA1bg
|xai-|xai.....dpAA3ca
|xaiokhoe.....doB5o
|xaise.....doB5k
|xaíse.....doB5k
|xáísé.....doB5k
|Xam.....dpBB5
|xam.....dpBB5
|xam-ka !ke.....dpBB5
|xam-ka-!e.....dpBB5
|xam-ka-!ke.....dpBB5
|xam-ka!-ka.....dpBB5
|xam-ka-!ke.....dpBB5
|xoma.....doA1gc
|xomadaman.....doA1ebg
|xope-si.....doA1edj
ǂAMKOE.....dpAB
ǂao-nin.....doA1fc
ǂare-mãã-||ae.....doA2ed
ǂau-||bei.....dpAA3d
ǂau||bêi.....dpAA3d
ǂau-kxoe.....doA1a
ǂau-kxoen.....doA1a
ǂoo-xoo.....doA2ab
ǂoxoku.....doA2ab
ǂaa.....dpBA2c
ǂAakhoe.....doA1a
ǂaa-ʘani.....dpBA2c
ǂáã-ʘâni.....dpBA2c
ǂaba.....doB4c
ǂā-khoe.....doA1a
ǂam-khoen.....doA1a
ǂao-||arasan.....doA1a
ǂao-||ẽi.....dpAA3d
ǂao-||ẽin.....dpAA3d
ǂaodama.....doA1ebc
ǂao-khwe.....doA1a
ǂaonî.....doA1fc
ǂaonĩ.....doA1fc
ǂaonĩn.....doA1fc
ǂatia.....dpBB1c
ǂau-||ai.....dpAA3d
ǂau-||e:n.....dpAA3d
ǂau-||eĩ.....dpAA3d
ǂau||ẽi.....dpAA3d
ǂau||eisi.....dpAA3d
ǂauin.....dpAA3d
ǂau-kwe.....doA1a
ǂaunin.....doA1fc
ǂaunîn.....doA1fc
ǂau-san.....doA1a
ǂa-ʘani.....dpBA2c
ǂdukwe.....doB4d
ǂeikusi.....dpBB1c
ǂgalikwe.....doB2d
ǂganin.....doA1ga
ǂgarikwe.....doB2f
ǂgee.....dpBA2d
ǂgee-ʘani.....dpBA2d
ǂgeê-ʘâni.....dpBA2d
ǂgĩkhoe.....doB3a
ǂgoǂowe.....dpAA3c
ǂgokwe.....doB2e
ǂgona.....doA2d
ǂHaba.....doB4c
ǂhábá.sà-kxúí.....doB4c
ǂhábákhòè.....doB4c
ǂhau.....doB6b
ǂháβákhoe.....doB4c
ǂheba.....doB4c
ǂheba-khoe.....doB4c
ǂhebákhoe.....doB4c
ǂhéβákhoe.....doB4c
ǂHoã.....dpAB1
ǂhòã.....dpAB1
ǂhõã.....dpAB1
ǂhã.....dpAB1
ǂhã.....dpAB1
ǂhoã proper.....dpAB1b
ǂhoan.....dpAB1
ǂhoang.....dpAB1
ǂhoang de dutlwe.....dpAB1b
ǂHOANG GROUP.....dpAB
ǂHUA.....dpBA
ǂhua.....dpAB1
ǂHUÃ.....dpBA
ǂhuã.....dpAB1
ǂhùã.....dpAB1
ǂhùã.....dpBA2e
ǂHÛA.....dpBA
ǂHŨA.....dpBA
ǂhũa.....dpAB1
ǂhũa.....dpBA2e
ǂhuang.....dpBA2e
ǂhua-owani.....dpAB1
ǂhua-ʘani.....dpBA2e
ǂhūã-ʘâni.....dpBA2e
ǂhua-ʘwani.....dpBA2e
ǂHŨA-ʘWANI.....dpBA
ǂhũa-ʘwani.....dpAB1
ǂkabakwe.....doB4c
ǂkade.....doB4
ǂkaurure-||nai.....dpBB1c
ǂkẽ-ǂkẽ.....dpBB1c
ǂkeikusi.....dpBB1c
ǂkham-nama.....doA1edk
ǂkham-naman.....doA1edk
ǂkhari-|khauan.....doA1edl
ǂkhebakhoe.....doB4c
ǂkhebákhoe.....doB4c
ǂkheβákhoe.....doB4c
ǂKhomani.....dpBB2a
ǂKUNG.....dpAA
ǂkungau.....dpAA3a
ǂkunkwe.....dpBB3
ǂkusi.....dpBB1c
ǂkxau-||ei.....dpAA3d
ǂkxau||ein.....dpAA3d
ǂkxau-||eisi.....dpAA3d
ǂkxau||ei.....dpAA3d
ǂnam-||ae.....doA2aa
ǂnamniku.....doA1
ǂnu-khoegowab.....doA1+
ǂnu-khoen.....doA1+
ǂnusa.....dpBB5
ǂnuu-||ae.....doA2eb
ǂona.....doA2d
ǂounin.....doA1fc
ǂUnkwe.....dpBB3
ǂxade.....doB4
ǂxam-nama.....doA1edk
||ahe.....dpBA2g
||nahe.....dpBA2g
||nahmsa.....dpBA1c
||namsa.....dpBA1c
||ngamsa.....dpBA1c
||ngahmsa.....dpBA1c
||ŋahmsa.....dpBA1c
|numde.....dpBA1b
|num-de.....dpBA1b
ãi-||ae.....doA2a
akhoe.....doA1a
ao-kupu.....doA1d
au-kxoe.....doA1a
khuai.....dpBB7
khuaï.....dpBB7
üka-te.....dpBA1h
ʘnahnsa.....dpBA1c
ʘnahnsã.....dpBA1c
1
tannekwe.....doB2a
2
aukwe.....doA1a
2
galikwe.....doB2d
2
kabakwe.....doB4c
4
aikwe.....doB3a
aakwankala.....dpAA1
abathwa.....dpBB9
abatwa.....dpBB9
afrikaner-hottentot.....doA1edh
afrikaners.....doA1edh
agau.....dpAA3bd
ãi.....doA2a
ãi-||ae.....doA2a
ai-kwe.....doB3a
ãma.....dpBA1f
amaBusmana.....dpBB9
amaNgqwigqwi.....dpBB9
amaNkqeshe.....dpBB9
aminuis !xõ.....dpBA1a
amkwe.....doB3a
amraal.....doA1edi
amraals.....doA1edi
angolan !xung.....dpAA1
animin.....doA1ebk
aobe-||ain.....doA1ebc
aoguwun.....doA1d
ao-guwun.....doA1d
ao-kupu.....doA1d
arodama.....doA1ebj
aro-daman.....doA1ebj
atta.....doA2ai
attaqua.....doA2ai
aube||aen.....doA1ebc
auen.....dpAA3d
auguwun.....doA1d
au-kupun.....doA1d
aukwe.....doA1a
auni.....dpBB1a
auridama.....doA1eba
au-san.....doA1a
aβathwa.....dpBB9
babomantsu.....dpBB7
bacuisso.....dq1
bahti.....dpAA3c
bakhankala.....dpAA1b
bakise.....dq1
bakoroka.....dq1
bakubai.....dpAA1b
bakuise.....dq1
bakwa.....doB6
bakwando.....dpAA1d
bakwisso.....dq1
balala.....dpBA1c
barakwena.....doB1
barakwengo.....doB1
baroa.....dpBB9
barwa.....dpBB9
BASARWA.....doB5+
basarwa.....doB4
basarwa.....do+
bastards.....doA1ef+
basters.....doA1ef+
basukuwera.....dpAA1c
basutoland bushman.....dpBB7
bateti.....doB5e
batletle.....doB5e
batsi:la.....doB4d
batwa.....dpBB9
batwa.....do+
berdama.....doA1+
berg damara.....doA1+
bergdama.....doA1+
bergdamara.....doA1+
bersabaer.....doA1edl
bersabaers.....doA1edl
berseba-hottentot.....doA1edl
berseba-nama.....doA1edl
bersebas.....doA1edl
bethanie-‛hottentot.....doA1edk
bethanie-nama.....doA1edk
bethaniërs.....doA1edk
bethany nama.....doA1edk
black bushman.....doB1
boesjesman.....dpBB7
boesjesman.....do+
boesmans.....do+
boga.....doB2b
bogakhwe.....doB2b
boga-kxoe.....doB2b
bogákxoe.....doB2b
bondels.....doA1edg
bondels-nama.....doA1edg
bondelswart-nama.....doA1edg
bondelswarts.....doA1edg
bondel-swarts.....doA1edg
bondelzwarts.....doA1edg
boorlinge.....doA1ee
bore.....doB5m
borekhoe.....doB5m
boroa.....dpBB9
boshiesman.....do+
boshof.....dpBB6
bosjesman.....do+
bosmaneken.....do+
bosquímanos.....do+
bòsquimânos.....do+
brandberg-dama.....doA1ecb
buga.....doB2b
búgákhòè.....doB2b
buga-khwe.....doB2b
bugakwe.....doB2b
buga-kxoe.....doB2b
buka.....doB2b
buka-khwe.....doB2b
bukakwe.....doB2b
buma-kxoe.....doB1a
búmakxoe.....doB1a
busch-!khung.....dpAA1
BUSH-A.....dpAA
BUSH-B.....dpBA
bush-C.....dpBB9
bushman.....do+
bushman nasie.....doA1
bushman-nama.....doA1ef
bushmen.....do+
C. !kung.....dpAA3c
C. !xũũ.....dpAA2
C. KHOE.....doB3+
C. tshu.....doB6
C. tshu-khwe.....doB4
C. tshu-khwe.....doB6
C. !Xung.....dpAA2
caecae.....dpAA3ca
cape bushman.....dpBB5
cape hottentot.....doA2
cape khoe.....doA2
Cape Khoekhoe.....doA2
cape khoekhoen.....doA2
cape khoi.....doA2
cape khoikhoi.....doA2
cape kxoe.....doA2
cara.....doB5j
cárá-dàm.....doB5j
cárákhòè.....doB5j
cassequele.....dpAA1b
cazama.....doB1
central !kung.....dpAA2
central !xùû.....dpAA2
CENTRAL BUSHMAN.....doB
central damara.....doA1eb
Central dialect continuum.....doA1e
CENTRAL KHOISAN FAMILY.....do
central nama.....doA1ed
chaino.....doA2ag
chainoqua.....doA2ag
chainouqua.....doA2ag
chariguri.....doA2cd
chariguriqua.....doA2cd
chassis.....dpAA3c
Chief Afrikaners hottentot.....doA1edh
Chief Wit-boois hottentot.....doA1edj
chira.....doB6j
cho|ana.....dpAA3c
chû:.....dpAA2d
ʗhũ:.....dpAA2d
chukwe.....doB1
chumkoin.....doA1bc
chuware.....doB6b
chuwau.....doB6b
chwagga.....dpAA5b
chware.....doB6b
CLASSICAL HOTTENTOT.....doA
CLICK LANGUAGES .....do+
cocho.....doA2ab
cochoqua.....doA2ab
coroca.....dq1
cua.....doB6c
cúá.....doB6c
cuanhoca.....dq1
cubango-cunene !xung.....dpAA1b
cuca !kung.....dpAA3c
cuepe.....dq1
cuito-cubango !xung.....dpAA1c
curoca.....dq1
cwaga.....dpAA5b
daama.....doA1+
dama.....doA2cb
dama.....doA1+
daman.....doA1+
damaqua.....doA2cb
damaqua.....doA1+
damara.....doA1+
damasonqua.....doA2cb
damidaman.....doA1+
danisa.....doB5b
danísá.....doB5b
danisan.....doB5b
danisi.....doB5b
danísi.....doB5b
danisin.....doB5b
danisis.....doB5b
daoredaman.....doA1ecb
daunadaman.....doA1ecb
dauna-daman.....doA1ecb
dâuna-daman.....doA1ecb
dâunâdaman.....doA1ecb
dâunas-daman.....doA1ecb
dâuredama.....doA1ecb
dauredaman.....doA1ecb
dâuredaman.....doA1ecb
dcui.....doB4b
deboragu.....dpAA3c
dekwe.....doB4d
demisa.....doB5b
demisane.....doB5b
denasena.....doB5b
denisa.....doB5b
denitsan.....doB5b
dete.....doB5e
deti.....doB5e
dètí-dam.....doB5e
detikhoe.....doB5e
deti-khwe.....doB5e
dikundhu !xung.....dpAA3cb
dikundu !kung.....dpAA3cb
dikundu ju|oan.....dpAA3cb
dju|õã:si.....dpAA3c
dobe !kung.....dpAA3ba
dobe !xung.....dpAA3ba
dobe bushmen.....dpAA3ba
Dom.....doB4f
dom!na.....dpAA3c
domkhoe.....doB4f
dómkhoe.....doB4f
domkwe.....doB4f
drakensberg bushman.....dpBB7
du.....doB4d
dukwe.....doB4d
dum-khwe.....doB4f
dxana.....doB4a
dyéDèti.....doB5e
dzhu-|oa.....dpAA3c
dzu|oasi.....dpAA3c
dzu|oãsi.....dpAA3c
dzu-|hoa.....dpAA3c
dzuoase.....dpAA3c
dzuoasi.....dpAA3c
dzutshwa !àma.....dpBA1
dʒu|oa:si.....dpAA3c
dʒu|õã:si.....dpAA3c
dʒu|oãsi.....dpAA3c
E. !khung.....dpAA3c
E. !xung.....dpAA3c
E. ǂhòã.....dpAB1
E. ǂhùã.....dpAB1
E. ǂhũã.....dpAB1
E. ǂhuang.....dpAB1
E. dama.....doA1ebf
E. damara.....doA1ebf
E. hua.....dpAB1
E. huang.....dpAB1
E. TSHU-KHWE.....doB5+
E. xong.....dpBA2
east bushman.....dpBB9
EAST KHOE GROUP.....doB5+
Eastern !Xóõ.....dpBA2
eastern !xóõ.....dpBA2
eastern angolan !xung.....dpAA1d
Eastern Cape Khoekhoe.....doA2c
Eini.....doA2a
einiqua.....doA2a
ekoka-!xu.....dpAA2a
ekoka-!xû.....dpAA2a
eland bushman.....dpBB2b
emaNkceshe.....dpBB9
EN:!naranîn.....doA1fb
epukiro žu|hõasi.....dpAA3d
erongo-dama.....doA1ebd
etosha hai||om xomhai||om.....doA1bc
fishmen.....doA1db+
flat bushman.....dpBB5
fluß-buschmänner.....doB2a
fransman nama.....doA1edb
fransmanne.....doA1edb
g!ai-g!ai.....dpAA3ca
g!inkwe.....doB3a
g!o.....doB3a
g!okwe.....doB3a
g!o-kwe.....doB3a
g!wikhwe.....doB4b
g!wikwe.....doB4b
g||aa.....doB4a
g||aakhwe.....doB4a
g||abake.....doB6f
g||abake-ntshori.....doB6f
g||abaketshori.....doB6f
g||ana.....doB4a
g||ana-di-damsa.....doB4a
g||anakhwe.....doB4a
g||anasikxoi.....doB4a
g||ani.....doB2a
g||ani-khwe.....doB2a
g||orokhwe.....doB5o
g||wi.....doB4b
g||wikhwe.....doB4b
g|am.....dpAA3c
g|anda-khwe.....doB2c
g|anin.....doA1ga
g|hai-g|xauan.....doA1edl
g|ui.....doB4b
g|uikzuisa.....doB4b
g|wi.....doB4b
g|wi-khoe.....doB4b
g|wikhwe.....doB4b
g|wikxwisa.....doB4b
g|wio.....doB5p
g|wiokhoe.....doB5p
g|wisikxoi.....doB4b
g|xopesin.....doA1edj
gabake.....doB6f
gabake-ntshori.....doB6f
gai.....doA1bf
gai-||khau.....doA1edc
gai-||khauan.....doA1edc
gai-||xaua.....doA1edc
gai-|xaua.....doA1edi
gaikhauan.....doA1edi
gaikoin.....doA1bf
gaikokoin.....doA1be
gai-naman.....doA1edc
gali.....doB2d
galikwe.....doB2d
gam.....dpAA3c
gami ǂnun.....doA1edg
ganade.....doB6a
ganáde.....doB6a
ganadi.....doB6a
ganádi.....doB6a
gana-khwe .....doB4a
gani-khwe.....doB2a
ganin.....doA1ga
gao-aob.....doA1da
gari.....doB2f
garikwe.....doB2f
gau.....dpBA2b
gaub.....dpAA2c
gautscha.....dpAA3c
gau-ʘani.....dpBA2b
gcwi.....doB4b
ge.....dpBA2d
gei||khauan.....doA1edc
gei-||khouan.....doA1edc
gei-|khaua.....doA1edi
gei|khauan.....doA1edi
gemsbok-nama.....doA1ef
ghantzi bushman.....doB3
ghanzi !kung.....dpAA3d
ghanzi bushmen.....doB3a
Ghaub Damara.....doA1c
ghaub farm !xung.....dpAA2c
gi||kxi:gwi.....dpBB9
gi|kxigwi.....dpBB9
gikwe.....doB4b
gimsbok-nama.....doA1ef
glanda.....doB2c
glanda-khwe.....doB2c
gobabis !xũ.....dpAA3db
gobabis !xung.....dpAA3db
gobabis-dama.....doA1ebh
goe.....doB2e
goekwe.....doB2e
goëkwe.....doB2e
goke.....doB3a
gokoin.....doA1bd
gokwe.....doB3a
goliaths.....doA1edl
goliats.....doA1edl
gomaxa daman.....doA1ebg
gomayi.....doB2ab
Gona.....doA2d
gonaqua.....doA2d
gorachou.....doA2ae
gorachouqua.....doA2ae
gordonia dialect cluster.....dpBB2
goredum.....doB5g
goringhai.....doA2ad
goringhaikona.....doA2ad
goringhaiqua.....doA2ad
gouri.....doA2ac
gouriqua.....doA2ac
gqunukwebe.....doA2d
grass bushman.....dpBB5
great korana.....doA2ea
great nama.....doA1
great nama.....doA1ed
great namaqua.....doA1ed
gri.....doA2f
griekwa.....doA2f
grigri.....doA2cd
grigriqua.....doA2cd
grikwa.....doA2f
griqua.....doA2f
groot doden.....doA1edd
groot doders.....doA1edd
grootdoden-nama.....doA1edd
Grootfontein-East !Xung.....dpAA2d
Grootfontein-West !Xung.....dpAA2c
gry.....doA2f
gumahi.....doB2ab
gunungu.....doA1h
gura.....dpAA3c
guri.....doA2ac
guriqua.....doA2ac
gwe.....doB4b
gwe-khwe.....doB4b
gwi-bushman.....doB4b
gwikhwe.....doB4b
gwikwe.....doB4b
gxana.....doB4a
gxanekwe.....doB4a
gxanna.....doB4a
GXON.....dpBA
gzikwe.....doB4b
hai||om.....doA1b
hai||om.....doA1b
hai-||om.....doA1b
hai||um.....doA1b
hai-||nom.....doA1b
hai||num.....doA1b
Hai||om.....doA1b
hai||om.....doA1b
hai-||om.....doA1b
hai||omn.....doA1b
hai-||um.....doA1b
haiǂguin.....doA1h
haikum.....doA1b
hain||om.....doA1b
hain||um.....doA1b
hai-ng||um.....doA1b
hai-ŋ||um.....doA1b
hai-se.....doA2ah
haitshuari.....doB6b
haitshuwau.....doB6b
haixom.....doA1b
hakwengo.....doB1
handa.....doB2c
handá.....doB2c
handa-dam.....doB2c
handádam.....doB2c
handa-khoe.....doB2c
handákhoe.....doB5a
handa-khwe.....doB5a
handa-khwe.....doB2c
handa-kwe-dam.....doB2c
handákwedam.....doB2c
hei||kum.....dpAA4
hei||kum.....doA1b
hei-||kum.....doA1b
hei||om.....doA1b
hei||um.....dpAA4
hei||um.....doA1b
hei-|khaua.....doA1edl
heikom.....doA1b
heikom-bushman.....doA1b
heikum.....dpAA4
heikum.....doA1b
heiom.....doA1b
hesse.....doA2ah
hessequa.....doA2ah
hie.....doB6b
hiechware.....doB6b
hietsho.....doB6b
hietshwa.....doB6b
hietshware.....doB6b
hietshwari.....doB6b
hietšware.....doB6b
hill damara.....doA1+
hiochuwau.....doB6b
hiotshuare.....doB6b
hiotshuwau.....doB6b
hitsho.....doB6b
HKOI.....do
hoã.....dpAB1
hoengei.....doA2cc
hoengeiqua.....doA2cc
HOTTENTOT.....doA
hottentot.....doA1
HOTTENTOT-BUSHMAN.....do+
HOTTENTOT-FAMILY.....do
hottentots.....doA+
houteni.....doA2aj
houteniqua.....doA2aj
HUA.....dpBA
hua.....dpBA2e
hüa.....dpAB1
hukwe.....doB1
hukwe.....doB5
hu-kwe.....doB1
hura.....doB5c
húra.....doB5c
huridama.....doA1db
hurini.....doA1fa
hurinî.....doA1fa
hurí-nin.....doA1fa
in.....doA2ca
inqua.....doA2ca
JU GROUP.....dpAA
JU-!WI.....dp
ju||huansi.....dpAA3c
ju|hoa.....dpAA3c
ju|hoã.....dpAA3c
Ju|hoan.....dpAA3c
ju|hoansi.....dpAA3c
ju|wasi.....dpAA3c
juoasi.....dpAA3c
k"am-ka-kwe.....dpBB5
k||anikhoe.....doB5h
k||ani-khoe.....doB2a
kere.....doB4e
kere-khoe.....doB4e
kerekhwe.....doB4e
ku|ha:si.....dpBB1b
kaakhoe.....doB5
kaapmans.....doA2ad
kaba-kwe.....doB3d
kabba-kwe.....doB3d
kàbékhòè.....doB3
kade.....doB4
kadi.....doB4
kai-!ora.....doA2ea
kai||haun.....doA1edc
kai-||khauan.....doA1edi
kai||khaun.....doA1edc
kai-||xau.....doA1edc
kai-||xaua.....doA1edc
kai-||xauan.....doA1edi
kai-||xaun.....doA1edc
kai|khauan.....doA1edi
kaikai.....dpAA3ca
kaisi.....doB5k
kajuja.....dpAA4
kakia.....dpBA2i
kakuya.....doA1edi
kakuya.....doA1h
kakuya-bushman-nasie.....doA1edi
KALAHARI KHOE.....doB
kameeldoring !xung.....dpAA3bc
kanakhoe.....doB4a
kani-khoe.....doB2a
kanikwe.....doB2a
kaphottentottisch.....doA2
karo-!oan.....doA1edf
karo-!ôan.....doA1edf
karo-oas.....doA1edf
karosshebbers.....doA2aa
kaross-heber.....doA2aa
katia.....dpBB1c
katkop.....dpBB5
katse.....doA2cc
katte.....doA2cc
kattea.....dpBB1c
kattia.....dpBB1c
kau-||en.....dpAA3d
kaukau.....dpAA3d
KAUKAU-BUSCHMÄNNER.....dpAA
kautsa.....dpAA3c
keadi.....dq1
keai.....dq1
kedde.....dpAA5a
keddi.....dpAA5a
kedi.....dpAA5a
keetmanshoopers.....doA1edf
keetmanshopers.....doA1edf
kei-!korana.....doA2ea
keitsa.....dpAA3c
khakea.....dpBA2i
khakhea.....dpBA2i
khankala.....dpAA1b
kharo-!oan.....doA1edf
khathea.....dpBB1c
khatia.....dpBB1c
khauas nama.....doA1edi
khauben.....doA1edc
khegwi.....dpBB9
khessa.....doB4c
khiri.....doA2f
KHOE.....do
khoe.....doB1
khoé.....doB1
khóé.....doB1
KHOE BUSHMAN.....doB
khoe central.....doB3
khoe marginal.....dq1
KHOE OCCIDENTAL.....doA
KHOE ORIENTAL.....doB5+
KHOE SEPTENTRIONAL.....doB
KHOEKHOE BRANCH.....doA
khoekhoegowab.....doA1
khoekhoegowap.....doA1
KHOEKHOEN.....doA
Khoekhoen.....doA+
khoe-kowap.....doA1
KHOESAAN.....do+
KHOESAN.....do+
khogeis.....doA1
KHOI.....do
khoi.....doA1
khoi-govab.....doA1
KHOIKHOI.....doA
khoikhoi.....doA+
KHOIKHOIN.....doA
KHOI-SAAN.....do+
KHOISAN.....do+
KHOI-SAN.....do+
KHOISAN MÉRIDIONAL.....dpB
KHOISAN PROPER.....do+
KHOISAN SEPTENTRIONAL.....dpA
KHOISANIC.....do+
khomadama .....doA1ebg
khomani.....dpBB2a
khownha.....dpAA3c
khuai.....dpBB7
khumsa.....dpAA3c
khute.....doB4b
khuti.....doB4c
KHWE.....do
khwe.....doB1
KHWE-KHWE.....doA
khwekhwenama.....doA2
KHWE-KOVAB.....do
khwe-kovab.....doA1
khwe-kovap.....doA1
khwengo.....doB1
khwe-ntshori.....doB6d
KHWESAAN.....do+
KHWESAN.....do+
ki||kxi:gwi.....dpBB9
ki||kxigwi.....dpBB9
ki|hasi.....dpBB1b
Ki|hazi.....dpBB1b
ki-|hazi.....dpBB1b
klegwi.....dpBB9
KLASSISCHE HOTTENTOTTISCH.....doA
klegwi.....dpBB9
klipkaffer.....doA1+
klippkaffer.....doA1+
klipp-kaffer.....doA1+
klou-kle.....dpBB9
kobee.....doB6e
kobee-ntshori.....doB6e
kobee-tshori.....doB6e
koko.....dpAA3d
kokʘ|.....dpAA3d
komani.....dpBB2a
KONG.....dpBA
kongowa !xõ.....dpBA1a
KOON.....dpBA
koon.....dpBA1a
koper-nama.....doA1edb
kopers.....doA1edb
kora.....doA2e
korana.....doA2e
koranna.....doA2e
koraqua.....doA2e
koree.....doB5f
korika.....dq1
koroka.....dq1
korokwa.....doB5f
kosee-thsori.....doB6e
kossee.....doB6e
kossee-ntshori.....doB6e
kovee.....doB6e
kovee-ntshori.....doB6e
koβee.....doB6e
koβeentshori.....doB6e
ku |khaasi.....dpBB1b
ku|haasi.....dpBB1b
kua.....doB6h
kúá.....doB6h
kúá-dàm.....doB6h
kubango-kwito.....dpAA1c
kubi.....dpAA3c
kubun.....doA1db
KUNG.....dpAA
kung-ekoka.....dpAA2a
kung-gobabis.....dpAA3db
kung-tsumkwe.....dpAA3c
kupkaferrn.....doA1
kupkaffer.....doA1
kuwun.....doA1db
kwá kuroka.....dq1
kwaakhoe.....doB5
Kwadi.....dq1
kwadi.....dq1
kwa-khoe.....doB5e
kwandu.....dq1
kwankala.....dpAA1
kwankhala.....dpAA1
kwe.....doB6d
kwee.....doB6d
kwe-etʃhori.....doB6d
kwe-etshori.....doB6d
kwengo.....doB1
kwepe.....dq1
kweri.....doB1
kwe-tshori.....doB6d
kwise.....dq1
kwisso.....dq1
kwito-cuando.....dpAA1d
kxam.....doA2ec
kxam-||õa.....doA2ec
kxam-||õã.....doA2ec
kxam-||õãkwa.....doA2ec
kxau-||eî.....dpAA3d
kxanakxwe.....doB4a
kxaro.....doA1edf
kxaro-!oan.....doA1edf
kxhwe-kovab.....doA1
kxigwi.....dpBB9
kxloukxle.....dpBB9
Kxoe.....doB1
kxoé.....doB1
KXOE GROUP.....doB
kxoedam.....doB1
KXOEKXOE.....doA
kxoekxoe.....doA1edg+
KXWE-KXWE.....doA
lake chrissie bushman.....dpBB9
lala.....dpBA1c
lambert-nama.....doA1edi
lamberts.....doA1edi
leeunes farm !xung.....dpAA2d
lepolole.....doB4
lesotho bushman.....dpBB7
links.....doA2ed
lister.....dpAA3da
lister farm ju|oansi.....dpAA3da
literary nama.....doA1ea
little nama.....doA1edg+
little namaqua.....doA1edg+
lone tree !xóõ.....dpBA2
lower kuiseb topnaar.....doA1fb
lower nossob.....dpBB2a
lowlanders.....doA1h
lxloukxle.....dpBB9
ma2gwikwe.....doB4b
MACRO-KHOISAN.....do+
madenassa.....doB5b
madenasse.....doB5b
maDenassena.....doB5b
madinnisane.....doB5b
madinnisani.....doB5b
MAGON.....dpBA
MAGONG.....dpBA
MAGOON.....dpBA
magumohe.....doB2ab
magwikwe.....doB4b
mahupa.....dpAA3c
mahura.....doB5c
mahúra.....doB5c
makalani?.....dpAA2
MAKAUKAU.....dpAA
makaukau.....dpAA3d
makoko.....dpAA3d
makoroka.....dq1
makoroko.....dq1
makwengo.....doB1
maligo.....dpAA1d
maluti.....dpBB7
mamantso.....dpBB7
manarwa.....doB3
manarwa.....do+
mangetti hai||om |gom.....doA1ba
manyibe.....doB4c
maNyíβekxô.....doB4c
mapani.....doB6b
maqua.....doA1
maquengo.....doB1
maqwa.....doA1
MASARWA.....doB
MASARWA.....dpBA
masarwa.....doB6
masarwa.....dpBA2
masarwa.....dpBA2i
masarwa.....do+
masarwa-tati.....doB6
masekele.....dpAA1b
masele.....doB6a
mashuakwe.....doB5d
mataka.....dpAA3b
matete.....doB5e
mateté.....doB5e
maxdanikhwe.....doB2a
mbarakwena.....doB1
mbarakwengo.....doB1
mbara-kwengo.....doB1
middle angolan !xung.....dpAA1c
mohisa.....doB6g
mohissa.....doB6g
molepolole.....doB4
moquise.....dq1
moquisse.....dq1
morwa.....dpBB9
mosarwa.....do+
mountain bushman.....dpBB7
mphaka.....dpBB7
mphaki.....dpBB7
mpungo.....dpAA1a
mpungu.....dpAA1a
mpunguvlei.....dpAA1a
mu||een.....doA1fb
mũ-||ĩn.....doA1fb
mucoroca.....dq1
mucoroka.....dq1
N. !khung.....dpAA1
N. !kung.....dpAA1
N. !Xung.....dpAA1
N. !xùû.....dpAA1
N. !xũũ.....dpAA1
N. damara.....doA1a
N. khoekhoe.....doA1
N. KUNG.....dpAA1
N. topnaar.....doA1fc
N. TSHU.....doB
N. TSHU-KHWE.....doB
n||-ǂe.....dpBB2b
n||əŋ.....dpBB2b
n||g.....dpBB2b
n||g-!ke.....dpBB2b
n||hai.....doB3e
n||n.....dpBB2b
n||nǂe.....dpBB2
n||ŋ.....dpBB2b
n||oo.....doB5q
n||ookhoe.....doB5q
n||ookhwe.....doB5q
n|amani.....dpBA1c
n|ekwe.....doB3a
n|gamani.....dpBA1c
n|hai.....doB3e
n|hai.....doB3e
n|haintse.....doB3e
n|ɦaintse.....doB3e
n|haintse.....doB3e
n|hai-ntsee.....doB3e
n|haitse.....doB3e
n|haitse.....doB3e
n|hu||eĩ.....dpBA1a
n|huci.....dpBB2a
n|huki.....dpBB2a
n|ɦuki.....dpBB2a
n|husi.....dpBA1a
n|oakwe.....doB3
n|oo.....doB5q
n|ookhwe.....doB5q
N|u.....dpBB2
n|u||ẽin.....dpBA1a
n|usa.....dpBB1c
n|usan.....dpBA1a
n|ngumde.....dpBA1b
n|umde.....dpBA1b
N4/S7.....dpAB1
Nama.....doA1
nama bushman.....doA1b
nama proper.....doA1ed
NAMA-!ORA.....doA
nama-damara.....doA1
namagowaba.....doA1
NAMA-KAPHOTTENTOTTISCH.....doA
nama-khwe.....doA1
namakwa.....doA1
nama-kwa.....doA1
nama-kwa.....doA1ed
naman.....doA1
namaqua.....doA1
nama-qua.....doA1
namib.....doA1g
namib bushmen.....doA1g
namid dama.....doA1ec
namidama.....doA1ec
namidama.....doA1ec
namidami.....doA1ec
nam-tchoha.....dpAA3c
namutoni.....doA1bc
Naro.....doB3
naro.....doB3
naró.....doB3
NARO-||GANA GROUP.....doB3+
naron.....doB3
nbahmsa.....dpBA1c
NC. tshu-khwe.....doB5
ncu-san.....dpBA1a
ncoakhoe.....doB3
NE. tshu-khwe.....doB6
neitsas !xung.....dpAA2d
ng||-|e.....dpBB2b
ng||-ǂe.....dpBB2b
ng|amani.....dpBA1c
ng|huki.....dpBB2a
ng|u||en.....dpBA1a
ng|u|ei.....dpBA1a
ng|usan.....dpBA1a
nghuki.....dpBB2a
nguki.....dpBB2a
nghuki.....dpBB2a
ngu-san.....dpBA1a
nharɔ.....doB3
nharo.....doB3
nharo "proper".....doB3a
nharon.....doB3
nhauru.....doB3
nhaurun.....doB3
nhuki.....dpBB2a
njamani.....dpBA1c
nkqeshe.....dpBB9
nogau.....dpAA3bd
NON-ǂHOAN.....dpAA
NON-KHOEKHOE.....doB
noosan.....dpBA1a
nord-!khung.....dpAA1
NORDKHOISAN.....dpA
nord-zhu.....dpAA1
NORTH KHOISAN.....dpA
north omatako.....dpAA3ba
northern dialect cluster.....dpAA1
NORTHERN KHOESAAN.....dpA
nu||en.....dpBA1a
nurugas !xung.....dpAA2d
nusan.....dpBA1a
nu-san.....dpBA1a
nuusan.....dpBA1a
nyae-nyae.....dpAA3c
nyibe.....doB4c
nyibekxo.....doB4c
nyíbekxô.....doB4c
nyive.....doB4c
nyive.....doB4c
nyive-kxo.....doB4c
ŋ|amani.....dpBA1c
ŋ|u||ẽi.....dpBA1a
ŋ|u||ẽin.....dpBA1a
ŋ|usan.....dpBA1a
ô||gain.....doA1edd
obiqua.....do+
ohekwe.....doB5e
ojituo.....dpAA3bb
ojituuo.....dpAA3bb
o-khung.....dpAA1
Okongo.....dpAA2a
okongo !xũũ.....dpAA2a
o-kung.....dpAA1
okwa-!xo.....dpBA2a
Old Hai||om.....dpAA4
Omatako !xung.....dpAA3b
omatako-žu|hõasi.....dpAA3b
omuramba omatako !xung.....dpAA3b
omuramba owambo !xung.....dpAA2b
oorlam.....doA1edg+
orlam.....doA1edg+
orlam afrikaners.....doA1edh
orlam nama.....doA1edg+
orlams.....doA1edg+
orlamse.....doA1edg+
ost !khung.....dpAA3c
ost khung.....dpAA3c
otavi-tsumeb-grootfontein.....doA1c
otchinjau hai||om.....doA1bh
otjimavare !xung.....dpAA2d
otjituo !xung.....dpAA3bb
oudsthoorn.....dpBB5
oumin.....doA1ebl
oung.....dpAA1
ovachwagga.....dpAA5b
ovakeddi.....dpAA5a
ovakede.....dpAA5a
ovakwankale.....dpAA1
Ovambo Bushmen.....dpAA5
ovangongolo.....dpAA1b
ovatwa.....do+
ovaxwaga.....dpAA5b
ovokuruvehi.....do+
owa.....dpBA1ca
Owambo.....dpAA2b
owambo hai||om .....doA1bb
pha.....dpBA1d
peninsulars.....doA2ae
PERIPHERAL BUSHMAN.....dp
prieska.....dpBB5
qoqgu.....dpAA1
QWI.....dpBB
qabakhoe.....doB3d
qabekho.....doB3d
qabekhoe.....doB3d
qabékhoe.....doB3d
qábékhoe.....doB3d
qachas-neck.....dpBB7
qachas-nek.....dpBB7
QGU.....dpAA
QGÛ.....dpAA
qhung.....dpAA3c
qquñ.....dpAA3d
quando-cuito !xung.....dpAA1d
quito-cubango !xung.....dpAA1c
QUNG.....dpAA
QXU.....dpAA
QXÛ.....dpAA
QXŨ.....dpAA
QXUN.....dpAA
red nation.....doA1edc
regshande.....doA2ec
rehoboth basters.....doA1ef+
rehobothers.....doA1ef+
richtersveld khoekhoe.....doA1ee
richtersveld nama.....doA1ee
river basarwa.....doB4a
river bushman.....doB2a
river kxoe.....doB1b
riviervolk.....doA2a
rooi nasi.....doA1edc
rooi-nasie.....doA1edc
rooinasie-nama.....doA1edc
rooi-natie.....doA1edc
Rundu !xung.....dpAA3a
rundu-žu|hõasi.....dpAA3a
S. !kung.....dpAA3d
S. !xung.....dpAA3d
S. !xũũ.....dpAA3d
S. BUSHMAN.....dpB
S. khoekhoe.....doA2
S. KHOESAAN.....dpB
S. namidama.....doA1ecb
S1.....dpBB5
S2a.....dpBB2
S2b.....dpBB4
S2c.....dpBB6
S2d.....dpBB7
S2e.....dpBB8
S3.....dpBB9
S4.....dpBB1a
S4a.....dpBB1c
S4b.....dpBB1b
S5.....dpBA2i
S6.....dpBA1a
saan.....doA1b
saasi.....dpBB2
saldanhamans.....doA2ab
saldanhars.....doA2ab
samagaigai.....dpAA3ca
samangaigai.....dpAA3ca
san.....doA1b
San.....do+
sana.....do+
sarwa.....doB6b
sarwa.....do+
sase.....dpBA2h
sasi.....dpAB1a
saunqua.....do+
schekere.....doB1
SE. !khung.....dpAA3
SE. !Xung.....dpAA3
sehura.....doB5c
sekela.....dpAA1b
sekele.....dpAA1b
Seroa.....dpBB7
serpa pinto sekele.....dpAA1c
sesarwa.....doB6b
sesarwa.....do+
sesfontein dama.....doA1d
Sesfontein Damara.....doA1d
sesfontein topnaar.....doA1fc
sesfontein topnaars.....doA1fc
shete.....doB5n
shete tsere.....doB5n
Shua.....doB5
shua proper.....doB5d
shuá-gruppe.....doB5
shuakhoe.....doB5d
shuákhoe.....doB5d
shua-khwe.....doB5d
shuakwe.....doB5d
SHUA-TSHWA.....doB5+
sili.....doB5n
Simon Kooper.....doA1edb
Simon Kopper hottentot.....doA1edb
smaalvange.....doA2ab
smaal-wange.....doA2ab
smart guys.....doA1edg+
Snyers volk.....doA2ag
snyers.....doA2ag
soaqua.....do+
soncqua.....do+
sonqua.....do+
SOUTH AFRICAN KHOISAN.....do+
SOUTH KHOISAN BRANCH.....dpB
south omatako.....dpAA3bc
south-central damara.....doA1eb
southern dialect cluster.....dpAA3
ssehura.....doB5c
ssu ǂgnassi.....dpAA3c
ssu ǂgnussi.....dpAA3c
ssu2gnāssi.....dpAA3c
ssu-ghassi.....dpAA3c
ssu-gnassi.....dpAA3c
ssu-gnoassi.....dpAA3c
standard nama.....doA1ea
Strandläufer .....doA1db+
strandloopers.....doA1db+
strandloper.....doA1db
strandlopers.....doA2ad
strandlopers.....doA1db+
strontbergen.....dpBB5
suakhoe.....doB5d
sumpf-buschmänner.....doB2a
sumpf-dialekte.....doB2a
sunqua.....do+
SW.....dpBB5
SW. tshu-khwe.....doB3
swakop damara.....doA1ebe
swakop-dama.....doA1ebe
swamp bushmen.....doB2a
swartbooi.....doA1eda
swartbooi-nama.....doA1eda
swartboois.....doA1eda
swartse.....doA2eb
TAA.....dpBA
TÂA ǂÂÃ.....dpBA
TAA ǂAA .....dpBA
TAA GROUP.....dpBA
taaibosch.....doA2ea
tama.....doA2cb
tama.....doA1+
tamakwa.....doA2cb
tamakwa.....doA1+
tamaqua.....doA2cb
tamma.....doA1+
tanakwe.....doB4a
tannakwe.....doB4a
tannekwe.....doB4a
tánnekwe.....doB4a
tati.....doB6b
tatí.....doB5e
tati bushmen.....doB6b
tauna-tama.....doA1ecb
tãuna-tama.....doA1ecb
tãuna-taman.....doA1ecb
taune-kwe.....doB2a
tcaiti.....doB5n
tcaití.....doB5n
tçaiti.....doB5n
tçáiti.....doB5n
tcaiti-khoe.....doB5n
tçara.....doB5j
tçarákhoe.....doB5j
tcere.....doB4e
tceré.....doB4e
tcere-khoe.....doB4e
tçerekhoe.....doB4e
tchaite.....doB5n
tçirakhoe.....doB4e
teaiti.....doB5n
tʃase.....dpBA2h
TENGYANATENG.....doB
tenne-kwe.....doB2a
tete.....doB5e
teté.....doB5e
teti.....doB5e
tetí.....doB5e
teti-khwe.....doB5e
thandakwe.....doB2c
tjssi.....doB4g
tletle.....doB5e
tlou-e.....dpBB9
tlou-tle.....dpBB9
top-naar.....doA1f
topnaar-nama.....doA1f
topnaars.....doA1f
toroxa.....doA1edh
toroxa-||ain.....doA1edh
toroxa-||ais.....doA1edh
tsane.....dpAA3cc
tsao.....doB3b
tsaokhoe.....doB3b
tsáokhoe.....doB3b
tsaokwe.....doB3b
tsaokxoe.....doB3b
tsaokxoé.....doB3b
tsao-kxoè.....doB1
tsauru.....doB3c
tsaurukhoe.....doB3c
tsáurúkhoe.....doB3c
tsexa.....doB5a
tsexa.....doB2c
tsikha.....doB5a
tsixa.....doB5a
tsixa.....doB2c
tsixakhoe.....doB5a
tsaase.....doB4g
tsaib-hottentot.....doA1edf
tsaibsche.....doA1edf
tsain.....doA1edf
tsano-kwe.....doB3c
tsao.....doB3b
tsaokhoe.....doB3b
tsaokhwe.....doB3b
tsao-xou-daman.....doA1ebe
tsase.....dpBA2h
tsasi.....dpBA2h
tsau.....doB3b
tsaukhwe.....doB3b
tsaukwe.....doB3b
tsɔrɔkwe.....doB3c
tseibs.....doA1edf
Tsere.....doB4e
tsérekhoe.....doB4e
tserekwe.....doB3c
tserekwe.....doB4e
tsérekwe.....doB4e
tsetí.....doB5e
tshaku ju|oansi.....dpAA3cc
tshere-khwe.....doB4e
tshiti.....doB5n
tsha.....dpBA2h
tshaiti.....doB5n
tshase.....doB6
tshase.....dpBA2h
TSHASI.....dpBA
tshasi.....dpBA2h
tshasi de khutse.....dpAB1a
tshera.....doB4e
tshidi.....doB5n
tshidi-khwe.....doB5n
Tshila.....doB4d
tshòé.....doB6i
tshu.....doB6
tshua.....doB6c
TSHU-KHWE BRANCH.....doB
TSHU-KHWE HOTTENTOTTISCH.....doB
TSHU-KWE.....doB
tshuma.....doB5h
tshumakhoe.....doB5h
tshúmakhoe.....doB5h
tshumakwe.....doB5h
tshúmakwe.....doB5h
tshumkwe.....dpAA3c
tshuwau.....doB6b
tshwa.....doB6c
Tshwa.....doB6
tshwá.....doB6c
tshwe.....doB6
tsi:la.....doB4d
tsila.....doB4d
tsintsabis !xũũ.....dpAA2b
tsintsabis hai||om.....doA1bb
tsoa.....doB6i
tsoaxaudaman.....doA1ebe
tsoa-xou-dama.....doA1ebe
tsoaxüdama.....doA1ebe
tsoaxudaman.....doA1ebe
tsoaxüdaman.....doA1ebe
tsoaxuudaman.....doA1ebe
tsonokwe.....doB3c
tsorokwe.....doB3c
tsorokwe.....doB4e
tsowaa.....doB6i
tsua.....doB6i
tsúá.....doB6i
tsúá-dàm.....doB6i
tsumeb !xung.....dpAA2c
tsumkwe.....dpAA3c
TUU.....dpB
TUU.....dpB
tùu-ʘnāhnsã.....dpBA1c
tuu-ʘngahnsa.....dpBA1c
tuu-ngahnsa.....dpBA1c
twa.....dq1
twa.....do+
tyhua.....doB6c
tyhwa.....doB6c
tyoro.....dpBA2f
tyua.....doB6c
tywa.....doB6c
ubi.....doA2af
ubiqua.....doA2af
uikoin.....doA1bg
üka.....dpBA1h
ükate.....dpBA1h
u-kqashe.....dpBB9
ukualuthu.....dpAA2
ukuambi.....dpAA2
unka-te.....dpBA1h
upper kuiseb-dama.....doA1ebg
uukualuthi.....dpAA2
vaekela.....dpAA1b
vasekela.....dpAA1b
vaalgras.....doA1edg+
vaalpens.....dpBB1c
vakuise.....dq1
va-kwa-n-kala.....dpAA1
vakwengo.....doB1
vasekela.....dpAA1b
vashekela.....dpAA1b
vasorantu.....dq1
vasorontu.....dq1
vassekele.....dpAA1b
vazama.....doB1
veldschoendragers.....doA1ede
veldskoendraer.....doA1ede
veldskoendraer-nama.....doA1ede
velskoendraers.....doA1ede
venter.....dpAA3c
W. !kwi.....dpBB5
W. ǂhua.....dpBA2e
W. ǂhuã.....dpBA2e
W. ǂhùã.....dpBA2e
W. hua.....dpBA2e
W. KHOE.....doA
W. TSHU-KHWE.....doB3+
W. xong.....dpBA1
W. !xung.....dpAA4
wakeddi.....dpAA5a
wak-wak.....do+
walvis topnaar.....doA1fa
wasser-buschmänner.....doB2a
wasser-kxoe.....doB2a
water bushman.....doB2a
water-kxoe.....doB2a
watermans.....doA1db+
west-!khung.....dpAA2
Western !Xóõ.....dpBA1
western angolan !xung.....dpAA1b
Western Cape Khoekhoe.....doA2b
wider ||ani.....doB2
wider |auni.....dpBB1
wider hiechware.....doB6
wider ju|hoan.....dpAA3
WIDER KHOISAN.....do+
wider nama.....doA1
wider shua.....doB5
wider tsumkwe žu|hõasi.....dpAA3c
WI-TAA.....dpB
witbooi-nama.....doA1edj
witboois.....doA1edj
witkams.....doA1edj
wuras.....dpBB7
wuras bushman.....dpBB7
xaoxeisi.....dpAA3d
xau-||esi.....dpAA3d
xaixai.....dpAA3ca
Xatia.....dpBB1c
xau-daman.....doA1da
xhomani.....dpBB2a
Xiri.....doA2f
xirikwa.....doA2f
xkau-xen.....dpAA3d
XKO.....dpBA
XKUNG.....dpAA
xo-kxoe.....doB1b
xomkhoen.....doA1bc
xom-kxoe.....doB1b
XONG.....dpBA
xrikwa.....doA2f
xu.....doB1
xû.....doB1
xũ.....doB1
xuhwe.....doB1
xukhoe.....doB1
xú-khòè.....doB5a
xú-khóé-dam.....doB2b
xú-khòè-dam.....doB5a
xǔ-khòè-dàm̀.....doB2a
xukhwe.....doB1
xûkhwe.....doB1
xũ-khwe.....doB1
xukwe.....doB1
xun.....doB1
XUNG.....dpAA
xung-chu.....dpAA2d
xung-heikum.....dpAA4
xùú-kxòè.....doB1
xwaga.....dpAA5b
xwagasan.....dpAA5b
zakkedragers.....doA2aj
zama.....doB1
ZENTRALKHOISAN.....do
ZHU.....dpAA
zhu occidental.....dpAA2
zhu oriental.....dpAA3c
zhu septentrional.....dpAA1
zhu|hoasi.....dpAA3c
zhu|hõasi.....dpAA3c
zhu|hoa.....dpAA3c
zhu-|hoa.....dpAA3c
zhu|hoà.....dpAA3c
zhu|oa.....dpAA3c
zhu|oà.....dpAA3c
zhu|oase.....dpAA3c
zhu-|oase.....dpAA3c
zhu|twasi.....dpAA3c
zhuoase.....dpAA3c
zhuoasi.....dpAA3c
zjuchoa.....dpAA3c
zjuchôa.....dpAA3c
zjuchoasi.....dpAA3c
znocgan.....dpAA3c
zorotua.....dq1
zorotwa.....dq1
ZU.....dpAA
ŽÚ.....dpAA
ŽÙ.....dpAA
zu-|hoasi.....dpAA3c
zu|hoãsi.....dpAA3c
ŽU|HÕASI.....dpAA
zu|oasi.....dpAA3c
zû-|hoa.....dpAA3c
zu|'õasi.....dpAA3c
zu|'õasi kokx'oi.....dpAA3c
zu|wa-si.....dpAA3c
zû|wã-si.....dpAA3c
zu-hoasi.....dpAA3c
ʒu-|hoa.....dpAA3c

.


This page is a part of Lingvarium project website www.lingvarium.org

 

Supported by Linguistic Community Mastered by: Yuri Koryakov e-mail: lingvarium @ gmail.com

Created on Aug 2, 2005 Last updated on Jan, 14, 2008 17:53